تاریخ انتشار: ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تستهای کنکوری فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

philosophy-750x422

۱- شناخت دقیق یک موضوع ……………

۱) هیچگاه امکانپذیر نیست.

۲)  با حد تام ممکن است.

۳) به راحتی قابل دستیابی است.

۴)  به کمک اقسام تعریف منطقی انجام می‌شود.

 

 

۲- در میان تعاریف چهارگانه منطقی آنکه از همه ……………

۱) قویتر است، پرکاربردتر است.

۲)  ضعیفتر است، از قواعد تعریف پیروی نمی‌کند.

۳) دقیقتر است، تام است.

۴)  فراوانی بیشتری دارد، ضعیف‌تر است.

 

 

۳- کلمه‌ی فلسفه به مرور مرادف با دانش شد چون ……………

۱) معنای کلمه‌ی فیلوسوفوس ارتقاء یافت.

۲)  سوفسطائیان دانش را مذموم می‌دانستند.

۳) سوفیا در زبان یونانی به معنای دانایی است.

۴)  سقراط خود را فیلسوف نامید.

 

 

۴- میتوان با …………… بابی برای آشنایی با دانش فلسفه باز کرد.

۱) شناخت نقش فلسفه در زندگی

۲)  معنای رفع حیرت

۳) آشنایی با فلسفه‌ی علوم طبیعی

۴)  مطالعه‌ی زندگی فیلسوفان

 

 

۵- تحقق و اعتبار علوم تجربی ……………

۱) در گرو وجود مبانی فلسفی علوم طبیعی است.

۲)  تابع اصل علیت است.

۳) توسط دانشمندان این علوم حاصل می‌شود.

۴)  کاری فلسفی است

 

 

 

 

پاسخ:

۱- پاسخ: گزینه‌ی  ۲

حد تام که به کمک مفاهیم درونی و ذاتی صورت می‌گیرد، به شناخت دقیق یک موضوع می‌انجامد، اما بسیاری از اوقـات شـناخت فصـل یـا جنس قریب مشکل است. در این موارد می‌توانیم از اقسام دیگر تعریف کمک بگیریم و به شناخت درست یک موضوع برسیم.

 

۲- پاسخ: گزینه‌ی  ۴

تعریف به حد، قویتر از تعریف به رسم و تعریف تام قویتر از تعریف ناقص است.

هر مفهومی یک حد تام دارد و در میان دیگر اقسام تعریف تعداد و فراوانی رسم ناقص از همه بیشتر است.

هر چه از قوت یک تعریف کاسته شود به تعداد و فراوانی آن برای یک نوع افزوده می‌گردد.

 

۳- پاسخ: گزینه‌ی  ۱

سقراط به علت تواضع و فروتنی و شاید برای هم‌ردیف نشدن با سوفیست‌ها مایل نبود او را سوفیست یا دانشمند بخوانند و از این رو خـود را فیلوسوفوس (فیلسوف) یعنی دوستدار دانش نامید. رفته رفته کلمه‌ی فیلوسوفوس (فیلسوف) به مفهوم دانشمند ارتقاء پیدا کـرد و کلمـه‌ی فلسفه مرادف با دانش شد.

 

۴- پاسخ: گزینه‌ی  ۲

* میتوان از معنای عمومی فلسفه یعنی تبیین عقلانی بابی برای آشنایی با دانش فلسفه باز کرد.

* از همین معنای رفع حیرت یا تبیین عقلانی استفاده میکنیم تا فلسفه و نقش آن را در زندگی انسان بشناسیم

 

۵- پاسخ: گزینه‌ی  ۱

اگر مبانی فلسفی علوم طبیعی برای این علوم مفروض نگردد، علوم نمیتوانند موجودیت پیدا کنند و کار خود را شروع نمایند. پـس تحقـق و

اعتبار هر علمی به وجود این اصول است

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)