تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۳۹۸

تستهای کنکوری فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱- عبارت زیر کدام یک از اصول فلسفی علوم را صریح تر بیان می کند؟

»آب وقتی یخ می زند، همواره حجمش زیاد می شود «

۱) قانون علیت

۲) قابل شناختی طبیعت

۳) درستی روش تجربی

۴) یکسان عمل کردن طبیعت

 

۲- کدام مورد جمله را به درستی کامل می کند؟

تبیین عقلانی علم سیاست ……………   

۱) در وهله ی اول در خود این علم و سپس در فلسفه امکان پذیر است

۲) با دقت در مسائلی که در علم سیاست وجود دارد، تحقق می یابد

۳)  بدون درنظر گرفتن دیدگاه های مختلف در این علم، امکان پذیر نیست

۴) با دست یافتن به اصولی درباره ی حقیقت انسان ممکن می شود

۳- به گفته ی سقراط، وی در چه صورتی سزاوار مجازات بود؟

۱) خدایان را انکار می کرد

۲) به خدایان ایمان نمی آورد.

۳) از فرمان الهی سر می تافت

۴) جوانان را گمراه می کرد.

۴- پروتاگوراس درباره واقعیت به کدام مورد معتقد نبود؟

۱) هرگز به درک نمی آید

۲) با حواس فهمیده می شود.

۳) به خودی خود وجود ندارد

۴) تابع ادراکات اشخاص است.

 

۵- با توجه به دیدگاه های ارسطو، کدام یک عبارت را به درستی کامل می کند؟

در پیدایش جنین انسان، ………..

۱) پدر و مادر علت های بیرونی هستند

۲) مادر و پدر را نمی توان علل بیرونی دانست

۳) مادر علت درونی و پدر علت بیرونی است

۴) مادر علت درونی و پدر زمینه ساز ایجاد است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۴ درست است.

تاکید عبارت بر همیشگی بودنِ  زیاد شدن حجم آب در اثر یخ زدن، بیانگر تأثیر یکسان در شرایط یکسان، یعنی  اصل یکنواختی طبیعت  است

 

۲- گزینه ۴ درست است.

تبیین عقلانی علم سیاست فقط وقتی ممکن است که شناختی از ماهیت انسان داشته باشیم؛ زیرا موضوع علم سیاست یک جنبه از کنش های اختیاری انسان است. این تبیین یک تبیین فلسفی است نه یک بررسی علمی.

 

۳- گزینه ۳ درست است.

سقراط گفته بود که اگر از فرمان الهی که وظیفه بیدار کردن اذهان را بر دوش او نهاده بود سرپیچی می‌کرد، سزاوار مجازات بود.

 

۴- گزینه ۱ درست است.

پروتاگوراس نمی گفت که حقیقت هرگز شناخته نمی شود، بلکه می گفت هرکس هر چه بفهمد، برای خودش حقیقت دارد.

 

۵- گزینه ۲ درست است.

علل بیرونی از نظر ارسطو فاعل و غایت هستند. فاعل یک جنین، طبیعتی است که در نطفه وجود دارد و غایت آن هم فعلیت پایانی‌ای است که نطفه می تواند به آن تبدیل شود. پس پدر و مادر علل بیرونی نیستند.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)