تاریخ انتشار: ۱۷ مهر ۱۳۹۷

تستهای کنکوری فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۵۱۲x512

۱- شناخت یک مفهوم با دیدن مصداق خارجی آن …………... نام دارد و از اقسام تفکر شمرده ………….. .

۱) احساس – می شود

۲) احساس – نمی شود

۳) تصدیق – می شود

۴) تعریف – می شود

 

۲- کدام یک ویژگی ضروری مفاهیم عرضی است؟

۱) هیچ یک همواره با ماهیت نیستند

. ۲) همیشه بعد از ذاتی فهمیده می شوند.

۳) ضرورتاً علتی غیر از علت ذات دارند

. ۴) به ندرت ممکن است قبل از ذات درک شوند.

 

۳- منظور از لازمه ی یک نوع خاص کدام است؟

۱) ذاتی

۲) فصل

۳) عرض عام

۴) عرض خاص

 

۴- کدام یک از اقسام تعریف، برای هر مفهومی فقط یک مصداق دارد و کدام یک شرایط تعریف منطقی را ندارد؟

۱) حد تام  شرح اسم

۲) حد تام  رسم تام و ناقص

۳) حد تام و رسم تام – شرح اسم

۴) حد تام – حد ناقص و رسم تام و ناقص

 

۵-  «نسبت « جمله»  و « قضیه»  و نسبت « شرطی» و  « حملی»  از میان نسبت های چهارگانه کدام است؟

۱) تساوی – تباین

۲) تساوی – عموم و خصوص من وجه

۳) عموم و خصوص مطلق – تباین

۴) عموم و خصوص مطلق – عموم و خصوص من وجه

 

 

 

 

 

پاسخ‌ها:

۱- گزینه ۲ درست است.

یکی از راه های شناخت مفهوم این است که یکی از مصداق های آن را ببینم و سپس تصوری از آن در ذهن شکل بگیرد. دیدن نوعی احساس است و از اقسام تفکر شمرده نمی شود.

 

۲- گزینه ۲ درست است.

از میان ویژگی های گفته شده، همه مفاهیم عرضی این ویژگی را دارند که بعد از ذات (ماهیت) فهمیده می شوند. سایر ویژگی ها در برخی از عرضی وجود ندارد. مثلاً « سه زاویه ای بودن» مفاهیم عرضی است که هرگز از مثلث جدا نمی شود و علتی هم غیر از علت خود مثلث ندارد

 

۳- گزینه ۴ درست است.

لازمه یک نوع خاص، همان عرض خاص است که فقط در یک نوع و ماهیت وجود دارد و مخصوص به همان است.

 

۴- گزینه ۱ درست است.

هر مفهومی می تواند فقط یک حدتام داشته باشد، اما ممکن است مفهومی چند تعریف از اقسام دیگر داشته باشد؛ مثلاً دو حد ناقص یا بیشتر داشته

باشد.

 

۵- گزینه ۳ درست است.

نسبت « جمله» و « قضیه»  عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا فقط جمله های خبری قضیه هستند. نسبت « حملی» و « شرطی»  هم تباین است؛ زیرا هیچ قضیه حملی، قضیه شرطی نیست و بالعکس.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)