تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۳۹۸

تستهای کنکوری فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

philosophy-750x422

۱- کدامیک از نتایج استفاده از علم منطق نیست؟
۱) کاهش اشتباهات هنگام تفکر

۲) سریع‌تر و بهتر اندیشیدن

۳) بهره‌برداری بهتر از تفکر

۴) آگاهی از طرز کار ذهن

۲- کدام گزینه دربارهی تفکر درست است؟
۱) نتیجهی آن توسعه‌ی علم و شناخت است

۲) به دو دستهی تصور و تصدیق تقسیم می‌شود.
۳) از انسان جدا نمی‌گردد و وابسته به اراده‌ی او است

۴) یکی از مهمترین فعالیتهای روح انسان است.

۳- اگر تعریفی مانع نباشد، بین معرِّف و معرَّف کدامیک از نسبتهای چهارگانه نمی‌تواند برقرار باشد؟
۱) تباین

۲) عام و خاص من وجه

۳) عام و خاص مطلق

۴) تساوی

۴- کدامیک از گزینه‌های زیر تصور است؟
۱) مادر حسن که بیمار بود

۲) معشوق به کام است

۳) مادری دارم بهتر از برگ درخت

۴) خوشا وقت شوریدگان غمش

۵- در کدام گزینه مفهوم جزئی وجود دارد؟
۱) تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق

۲) خدا مهربان و بخشنده است.
۳) اندکی صبر سحر نزدیک است

۴) خطر سقوط بهمن در بهمن زیاد است

 

 

 

 

 

پاسخ:

۱- پاسخ: گزینه‌ی ۴
-نقش دانش منطق بهره‌برداری بهتر از فرآیند تفکر است.
-ما تنها می‌توانیم قوانین را کشف کنیم و با تأکید بر آنها سریعتر، بهتر و دقیقتر بیندیشیم.
-منطق فقط ما را با طرز کار ذهن آشنا می‌کند و همین آشنایی، ما را در درست اندیشیدن یاری می‌نماید و مانع بـروز برخـی اشـتباهات در هنگام تفکر می‌گردد.

۲- پاسخ: گزینه‌ی ۱

انسان فکر می‌کند و با فکر کردن به شناختهای جدید می‌رسد و علم خود را توسعه می‌دهد.

۳- پاسخ: گزینه‌ی ۴
اگر یک تعریف مانع نباشد می‌تواند بین معرَّف و معرِّف تباین، عام و خاص و مطلق (معرِّف عام و معرَّف خاص) و عام و خاص من وجه باشد.

 

۴- پاسخ: گزینه‌ی ۱

مادر حسن که بیمار بود = مادرِ بیمارِ حسن: تصور

۵- پاسخ: گزینه‌ی ۱
در گزینه‌ی :۱ضمیر «تو»، ضمیر «م» در خوانم و «ای عشق»، جزئی هستند

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)