تاریخ انتشار: ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

تستهای کنکوری معارف اسلامی با پاسخ تشریحی

دین و زندگی (۲)

۱- بیان مصداق یکی از بایدها و نبایدهای دین اسلام به صورت یکجا، در کدام آیه‌ی شریفه‌ی متجلّی است و هادی ما برای رسیدن به کدام مفهوم است؟

۱) و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً – ضرورت رسیدن به استقلال و عزت

۲)  و لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلاً – ضرورت نیاز به ولایت ظاهری

۳) االله ولی الّذین امنوا یخرجهم من الظّلمات الی النّور و الّذین کفروا اولیاء هم الطاغوت – ضرورت نیاز به ولایت ظاهری

۴) االله ولی الّذین امنوا یخرجهم من الظّلمات الی النّور و الّذین کفروا اولیاء هم الطاغوت – ضرورت رسیدن به استقلال و عزت

 

۲-عبارات «پیامبر اسلام(ص) قرآن را مرتب و تنظیم کرد و در اختیار آیندگان قرار داد«، »حضرت رسول(ص) با کمک مردم و توسعه‌ی کشور اسلامی، احکام خداوند را در همه‌ی ابعاد سیاسی، اقتصادی و… به اجرا درآورد و به گسترش عدالت پرداخـت» و «مسـلمانان بـا مراجعـه بـه سیره‌ی پیامبر گرامی اسلام(ص) شیوه‌ی انجام دستورات قرآن را می‌آموزند»، به ترتیب قلمروهای ……………، …………… و …………… از رسالت را تفهیم جان ما می‌گردانند.

۱) دریافت و ابلاغوحی- ولایتظاهری- مرجعیت دینی

۲)  مرجعیت دینی- دریافت و ابلاغوحی- مرجعیت دینی

۳) دریافت و ابلاغوحی- مرجعیت دینی- ولایت معنوی

۴) مرجعیت دینی- ولایتظاهری- ولایت معنوی

 

۳- اجرای قوانین الهی در جامعه« و »شأن اولین و بزرگترین معلم قرآن بودن پیامبر(ص) به ترتیب زمینه ساز یا ضرورت …………… و ………….. می باشد که مستند قرآنی امر نخست، …………… است.

۱) ولایت ظاهری- تعلیم و تبیین تعالیم وحی- یتلو علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ

۲)  تعلیم و تبیین تعالیم وحی- ولایتظاهری- یتلو علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ

۳) ولایت ظاهری- تعلیم و تبیین تعالیم وحی- و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط

۴) تعلیم و تبیین تعالیم وحی- ولایتظاهری- و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم النّاس بالقسط

 

۴- اگر بگوییم »مولود مبارک مراجعه به سیره‌ی رسول خدا(ص) برای مسلمانان، فهم درست شیوه‌ی انجام دستورات الهی می‌باشد«، کلام خود را با کدام آیه‌ی شریفه مستدل می‌کنیم؟

۱) لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان

۲)  یتلو علیهم آیاته و یزکّیهم و یعلّمهم الکتاب و الحکمۀ و ان کانوا من قبل لفی ضلال مبین

۳) فلذلک فادع و استقم کما امرت و لاتتبع ءاهواءهم و قل آمنت بما انزل االله من کتاب

۴) شرع لکم منّ الدین ما وصی به نوحاً و الّذی اوحینا إلیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی

 

۵- ولایت معنوی پیامبر گرامی اسلام(ص) از ثمرات …………… ایشان می‌باشد که …………… از مصادیق آن است.

۱) برخورداری از تقوا و بینش عمیق- فراهم شدن امکان رشد برای عموم مردم

۲)  انجام درست وظایف عبودیت و بندگی- فراهم شدن امکان رشد برای عموم مردم

۳) برخورداری از تقوا و بینش عمیق- دفعخطرات مختلف از مردم

۴) انجام درست وظایف عبودیت و بندگی- دفعخطرات مختلف از مردم

 

 

 

پاسخ:

۱- گزینه ۳ درست است

ترجمه‌ی آیه‌ی شریفه: خداوند سرپرست کسانی است که ایمان آورده‌اند، آنها را از تاریکی به سوی نور هدایت می‌کند و کسـانی کـه کفـر ورزیدند، سرپرستشان طاغوت است.

در آیه‌ی شریفه، به پذیرش ولایت الهی (یکی از بایدهای دین اسلام) و نفی ولایت طاغوت (یکی از نبایدهای دین اسلام) اشاره شده است کـه هر دو از ضروریات نیاز به ولایت ظاهری می‌باشند

 

۲- گزینه ۱ درست است

مسئولیتهای سه گانه‌ی مقام رسالت شامل دریافت و ابلاغ وحی، مرجعیت دینی و ولایت ظاهری می‌باشد.

دریافت و ابلاغ وحی: پیامبر مسئولیت دارد قرآن را مرتب کرده و تنظیم کند و کامل و بی کم و کاست در اختیار مـردم قـرار دهـد تـا بـرای آیندگان نیز قابل استفاده باشد.

مرجعیت دینی: گفتار و رفتار پیامبر(ص) اولین و معتبرترین مرجع برای فهم دستورات الهی و شیوه‌ی انجام آنها می‌باشد.

ولایت ظاهری: پیامبر(ص) وظیفه دارد علاوه بر توسعه‌ی کشورهای اسلامی، احکام الهی را اجرا کند و به گسترش عدالت بپـردازد و زمینـه‌ی پذیرش ولایت الهی و دوری از ولایت طاغوت را مهیا کند.

 

۳- گزینه ۳ درست است

ترجمه‌ی آیه‌ی شریفه: و نازل کردیم با آنها کتاب و میزان را تا برپا کنند در میان مردم عدالت را آیه‌ی شریفه اشاره دارد به برپایی عدالت اجتماعی که از قوانین الهی می‌باشد.

 

۴- گزینه ۲ درست است

در بخش مرجعیت دینی میخوانیم که گفتار و رفتار پیامبر ،۶اولین و معتبرترین مرجع علمی برای فهـم عمیـق آیـات الهـی اسـت و مسلمانان با مراجعه به آن، به معنای واقعی بسیاری از معارف این کتاب پی می‌برند و شیوه‌ی انجام دستورات قرآن را می‌آموزند.

در میان گزینه‌ها فقط آیهی گزینه‌ی ۲ ناظر بر مسئولیت مرجعیت دینی میباشد.

 

۵- گزینه ۴ درست است

مقام ولایت معنوی پیامبر(ص) به‌واسطه‌ی عبودیت و بندگی ایشان حاصل شده که در آن، حضرت واسطه‌ی رسیدن فیض خـالق بـه مخلـوق، رساننده‌ی امدادهای غیبی و دفع خطرات احتمالی از مردم می‌باشد

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)