تاریخ انتشار: ۱۵ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی قطعه داریم که به هر یک، عددی نسبت داده شده است

missed-number-s-29121

تعدادی قطعه داریم که بر روی هر یک شماره ای درج شده است. مقدار عددی علامت سؤال را بیابید.

 

hoosh1

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

پاسخ یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)