تاریخ انتشار: ۱۶ بهمن ۱۳۹۶

در شکلهای تقریبا مشابه زیر چند تفاوت وجود دارد؟

fu8137

بین دو شکل زیر تفاوتهایی وجود دارد. آنها را پیدا کنید

fu8137

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ
یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)