تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۳۹۵

در شکل پایین، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.  

۲۰۱۶۵۷۲۸۴۳۶۴۷۷۹۱a

در شکل پایین، باید از یک نقطه شروع کنید، بدون اینکه از مسیری دوبار عبور کنید ( و البته حرکت شما باید بصورت پیوسته باشد) به نقطه شروع بازگردید به طوری که کل مسیر را پیموده باشید.

 

۲۰۱۶۵۷۲۸۴۳۶۴۷۷۹۱a

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)