تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۷

با توجه به شکل شماره پارکینگ را پیدا کنید.

intelligence-test1-4

intelligence-test1-4

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)