تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۳۹۷

به شکل نگاه کنید و پاسخ دهید

fu10259

 

به شکل زیر نگاه کنید. به نظر شمااز چند هندوانه برای درست کردن این شکل استفاده شده است؟

 

fu10259

 

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)