تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷

تعدادی بچه دستان همدیگر را گرفته اند و حلقه ای تشکیل داده اند…

red, yellow, green & blue cut out figures forming
تعدادی بچه با گرفتن دستان همدیگر، حلقه ای را تشکیل داده اند. می توانیم بگوییم آنها روی محیط یک دایره با فواصل مساوی ایستاده اند. آنها را شماره گذاری می کنیم. اگر بدانیم بچه شماره ۵ روبروی بچه شماره ۱۷ قرار گرفته است، (در راستای قطر دایره) آیا می توانید بگویید در مجموع چند نفر بر روی این دایره هستند؟

 

 

 

 

 

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)