تاریخ انتشار: ۲۱ شهریور ۱۳۹۵

به شکل پایین نگاه کنید. با توجه به تغییرات تدریجی شکل، به نظر شما کدام گزینه باید جایگزین علامت سؤال شود؟  

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b4%da%a9

به شکل پایین نگاه کنید. با توجه به تغییرات تدریجی شکل، به نظر شما کدام گزینه باید جایگزین علامت سؤال شود؟

 

%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%b4-%da%af%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a8%d8%b9%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%ac%db%8c-%d8%b4%da%a9

نظرات شما
  1. الهه می‌گه:

    شماره۵

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)