تاریخ انتشار: ۲۴ بهمن ۱۳۹۶

هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم.

intelligence-test138

به شکل زیر نگاه کنید. هفت عدد شش ضلعی داریم و می خواهیم یکی از آنها را حذف کنیم. به نظر شما کدامیک باید حذف شود و چرا؟
intelligence-test138

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)