تاریخ انتشار: ۱۴ اسفند ۱۳۹۷
تست و روش های تست زنی

تست و روش های تست زنی

تست (test)، در لغت یعنی آزمودن، امتحان کردن، آزمایش کردن، محک زدن. اما در اصطلاح منظور آزمون های چند گزینه ای است که در واقع یکی از انواع آزمون است. به دلیل اینکه آزمون سراسری از نوع آزمون تستی است، شناخت و آگاهی داوطلبان از ویژگی های این نوع آزمون و همچنین آشنایی با فنون و روش های تست زنی امر بسیار مهمی است. چه بسیار دانش آموزانی که در آزمون های تشریحی نتیج ی عالی می گیرند اما در آزمون های چند گزینه ای (تستی) عملکرد مطلوبی ندارند. مشکل عمده ی این دسته از دانش آموزان، عدم آگاهی از ساز و کارهای آزمون چند گزینه ای و نداشتن تمرین مناسب در این زمینه است.

ویژگی های آزمون سراسری:

وقت محدود: داوطلب باید در وقت معین به تعداد مشخصی سوال پاسخ دهد.

نمره ی منفی: به ازای هر ۳ پاسخ منفی یک پاسخ حذف می شود.

سطح سوال: به طور معمول سطح سوال های آزمون سراسری نسبت به آزمون های مستمر و پایانی که در مدارس گرفته می شود بالاتر است و این بدان جهت است که در آزمون سراسری قرار است افرادی برای ورود به دانشگاههای کشور انتخاب شوند اما در آزمون های مستمر و پایانی که عمدتا به شکل تشریحی برگزار می شود هدف انتخاب افراد نیست! بلکه نظر بر این است که میزان یادگیری دانش آموز به منظور تحقق هدف های آموزشی مورد سنجش قرار گیرد.

طراحان سوال های آزمون سراسری براساس سطوح مختلف یادگیری (دانش و معلومات، فهمیدن، به کار بستن، تحلیل، ترکیب و ارزشیابی) سوال ها را طراحی می کنند. بنابراین داوطلبان نیز باید خود را برای چنین شرایطی آماده کنند و به سطوح پایین یادگیری اکتفا نکنند. همچنین برای استفاده از کتاب های تستی باید به این موضوع توجه داشته باشند.

مساله ی دیگری که  باید به آن اشاره شود آشنایی با انواع سوال ها در آزمون های چند گزینه ای است:

سوال های موضوعی: در این نمونه سوال ها فقط یک موضوع مورد سوال قرار می گیرد که با خواندن یک موضوع یا بحث می توان به سوال های مرتبط با آن پاسخ داد. این کار بیشتر در مرحله ی اول (تست سطوح یادگیری) انجام می شود.

سوال های ترکیبی: در این مورد چند موضوع یا بحث در سوال گنجانده می شود و داوطلب باید بتواند از ترکیب چند موضوع پاسخ سوال را پیدا کند. این کار بیشتر در مرحله ی دوم (تست مطالب آموخته شده- تک درس) و سوم (تست مطالب آموخته شده- کل درس ها) انجام می شود.

پس از آشنایی با ویژگی های اصلی و انواع سوال های چند گزینه ای اکنون نوبت آن است که به روش های مناسب تست زنی اشاره شود. تست زدن سه مرحله ی مهم دارد که هر مرحله پایه ی مرحله ی بعدی است:

اول: تست «سطوح یادگیری»

روش: در این مرحله پس از مطالعه ی دقیق یک درس (موضوع،،مطلب) و  تمرین و پرسش های نمونه ی آن درس، به تست های مربوط به همان درس پاسخ داده می شود. تست ها باید تمام موضوع های یک درس و سطوح مختلف یادگیری را پوشش دهند. پس از تست زدن، پاسخ سوال ها باید بررسی شود و سوال های نزده (ن) و غلط (غ) علامت گذاری شود. این کار برای مرور های بعدی بسیار مفید است.

هدف: این است که آیا مطالب خوانده شده را به خوبی و در سطوح مختلف یاد گرفته اید یا نه؟ بنا بر این ضمن توجه به تعداد پاسخ های درست و زمان پاسخگویی به آن ها، هدف اصلی در این مرحله فهم میزان و سطح یادگیری است نه درصد و زمان!

نکته: تعداد تست ها باید به اندازه ای باشد که احساس کنید درس مورد نظر را به خوبی یاد گرفته اید اما مانند هر کار دیگری تست زدن زیاد نیز باعث مهارت می شود و این موضوع در موفقیت داوطلب تاثیر بسیار زیادی دارد.

دوم: تست مطالب آموخته شده (تک درس)

روش: در این مرحله با فاصله ی یک تا دو هفته و پس از مطالعه ی چند «درس» از یک کتاب، دوباره باید از مطالب خوانده شده تست زده شود. همچنین پس از تست زدن، پاسخ سوال ها باید بررسی و سوال های نزده (ن) و غلط (غ) علامت گذاری شود. در اینجا به درصد و زمان پاسخگویی به سوال ها توجه بیشتری باید کرد.

هدف: ۱- مرور و آزمایش کردن یادآوری حجم بیشتری از مطالب آموخته شده (جلوگیری از فراموشی)

۲- آزمایش یادآوری کردن چند موضوع مختلف با هم (جلوگیری از قاطی کردن)

نکته: در این مرحله با یادآوری حجم بیشتری از مطالب آموخته شده میزان توانایی داوطلب به طور جدی تر محک می خورد.

 

 

 

گ.۲

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)