تاریخ انتشار: ۲۰ بهمن ۱۳۹۷

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

۱۶

ردیف در کدام بیت گذر است؟

۱) تو که احوال دل سوختگان می‌دانی /  مکن انکار کسی کز  غم این کار بسوخت

۲) ای که از تیر انالحق خبری یافته‌ای  /  چه شوی منکر منصور که بر دار بسوخت

۳) صبر بسیار مفرمای من سوخته را  /   که دل ریشم از این صبر جگرخوار بسوخت

۴) داروی درد دل اکنون ز که جویم که طبیب  /  دل بیمار مرا در غم تیمار بسوخت

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ پاسخ درست است

فعل سوختن در گزینه ۴ در معنی سوزاندن به کار رفته و گذرا به مفعول است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)