تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۳۹۷

تست ادبیات فارسی عمومی کنکور سالهای گذشته با پاسخ تشریحی

ادبیات (۳)

در کدام عبارت غلط املایی هست؟

۱) سنّت‌های مضموم که ظلمه‌ی ضالّه نهاده بودند به یکبار محو کرد.

۲) زیادت هزار منبر نهاده شده‌است که بر آن ثناء باری عزّ اسمه می‌گویند و فرض ایزدی می‌گزارند.

۳) التماسات هر یک را بر آن جمله به اهتزاز و استبشار تلقّی کردی که مانند آن بر خاطر اهل روزگار نتواند گذشت.

۴) غایت آمال بر آن مقصود داشتمی که یکی را از ایشان دریافتمی و ساعتی به مصاحبت او مؤانست جستمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۱ پاسخ درست است.

«مذموم» از ریشه‌ی «ذم» و «مذّمت» است و معنای نکوهیده و ناپسند می‌دهد

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)