تاریخ انتشار: ۱۷ مرداد ۱۳۹۸

تست عربی اختصاصی کنکور سالهای گذشته رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

 

«الحلم حجاب ساتر و العقل سیف قاطع، فاستر سیّئات خلقک بحلمک و قاتِل هواک بعقلک!»:

۱) حلم پرده‌ایست برای پوشاندن و شمشیر برای قطع کردن، لذا باید بدی‌های اخلاقیت با حلمت پوشیده شود و عقلت با نفست بجنگد!

۲) بردباری حجابی پوشیده و عقل شمشیری قطع کننده است، بنابر این بدی‌های اخلاقیت باید با آن پوشیده شود و عقلت با هوای نفس بجنگد!

۳) بردباری حجاب پوشاننده تو است و عقل شمشیر برنده تو، پس بدی‌های اخلاقت را با بردباری بپوشان و به وسیله عقلت با هوای نفس بجنگ!

۴) حلم پرده‌ای پوشاننده و عقل شمشیری برنده است، پس بدی‌های اخلاقت را با حلم خود بپوشان و به وسیله عقل خود با هوای نفس خویش بجنگ

 

 

 

 

پاسخ:

گزینه ۴ درست است

کلمات کلیدی: حجابٌ ساترٌ / سیف قاطعٌ / اسْتُر / خلقک / قاتِل

حجابٌ ساترٌ: پرده‌ای پوشاننده؛ ترکیب وصفی و نکره و نیز ساتر اسم فاعل است پس باید به صورت صفت فاعلی ترجمه شود ( رد سایر گزینه‌ها)

سیف قاطعٌ: شمشیری برنده؛ ترکیب وصفی و نکره است (رد ۱ و ۳)

اسْتُر: بپوشان؛ فعل امر است (رد ۱ و۲ )

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)