تاریخ انتشار: ۱۵ دی ۱۳۹۷

عبارت منفی یک به توان منفی یک چه عددی خواهد بود؟

ihoosh-negative-one-3946
حاصل عبارت منفی یک به توان منفی یک:

الف) ۱

ب) ۰

ج) ۱-

د) ۲

هـ) تعریف نشده

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)