تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۳۹۳

 

فیزیک

فیزیک اول vvip مسعودی 100
فیزیک سال دوم آموزشی  مسعودی 60
گرما و قانون گازها vvip دوم مسعودی 60
فشار و چگالی vvip سال دوم مسعودی 60
الکتریسیته ساکن  مسعودی 50
القا و الکترومغناطیس  مسعودی 150
خازن و مدارهای الکتریکی  مسعودی 50
روش تست زنی خازن مسعودی 30
روش تست زنی مدار مسعودی 45
جمع بندی فیزیک سوم  مسعودی 100
روش تست زنی فیزیک پیش مکانیک 200
حرکت شناسی  مسعودی 100
دینامیک و حرکت دایره ای  مسعودی 100
حرکت نوسانی  مسعودی 90
امواج مکانیکی  مسعودی 60
صوت و امواج الکترومفناطیس مسعودی 60
دایره المعارف فیزیک مسعودی 90
فیزیک اتمی و ساختار هسته مسعودی 50
فیزیک نور 30
جمع بندی کامل فیزیک آسان است 200
فیزیک سال سوم کازرانیان 120
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

ریاضی

دنباله و استلزام مسعودی 50
حد آموزشی مسعودی 30
حد جدید مسعودی 90
مجانب ونگاهی به رسم نمودارمسعودی 30
آنالیز ترکیبی مسعودی 20
احتمال مسعودی 30
روش تست زنی پیوستگی مسعودی 20
نظریه معادلات و سهمی مسعودی 60
نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی) 20
مشتق1 vvip مسعودی 120
مشتق2 vvip مسعودی 50
انتگرال،سری،نمودار و روابط مثلثاتی مسعودی 120
صاعد حسابی مسعودی 30
تصاعد هندسی مسعودی 30
ریاضی در یک روز مسعودی 100
تکنیکهای توابع نمائی و لگاریتم مسعودی 30
مثلثات مسعودی 80
تابع جامع مسعودی 100
قدرمطلق و جزء صحیح 30
روش تست زنی ریاضی مسعودی 20
آمار و مدل سازی بشیرزاده 30
نظریه اعداد اکبری 50
گراف اکبری 40
حسابان اکبری 80
ترکیبیات اکبری 40
مثلثات اکبری 30
مثلثات ویژه ریاضی اکبری 100
تابع جامع اکبری 60
احتمال  اکبری 30
لگاریتم اکبری 30
ماتریس اکبری 30
جبر و احتمال کامران 30
ریاضیات سوم علوم تجربی کامران 140
انتگرال کامران 50
خط و صفحه کامران 30
گسسته رابطه های خزایی 20
 گسسته گراف خزایی 30
هندسه تحلیلی مقاطع خزایی 20
مشتق و کاربرد مشتق عبدوس 80
ریاضی پیش 1 عبدوس 40
ریاضی پیش 2 عبدوس 50
حسابان عبدوس 100
ریاضات سوم تجربی عبدوس 70
ریاضی سال اول گرشاسبی 60
هندسه 1 گرشاسبی 75
هندسه 1 ایزدی 30
هندسه2 ایزدی 40
هندسه 1 فوق حرفه ای حبیبی 40
هندسه 2 فوق حرفه ای حبیبی 60
روش تست زنی هندسه 1حبیبی 30
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

شیمی

شیمی دوم vvip مهرپور 90
شیمی سال دوم یزدانی 20
جزوه شیمی سال دوم یزدانی 75
شیمی سال سوم یزدانی 30
جزوه شیمی سال سوم یزدانی 75
شیمی سوم فصل 1 استوکیومتری مهرپور 60
شیمی فوق ترکیبی سال سوم مهرپور 60
روش تست زنی استوکیومتری مهرپور 30
روش تست زنی محلول ها مهرپور 30
روش تست  زنی ترمودینامیک مهرپور 30
جمع بندی کامل شیمی آسان مهرپور 50
سنتیک vvip مهرپور 75
جزوه شیمی پیش 1 یزدانی 50
جزوه شیمی پیش 2 یزدانی 50
سنتیک حسینی 30
تعادل شیمیایی حسینی 50
اسید و باز حسینی 50
الکتروشیمی حسینی بهمراه کتاب 40
شیمی آلی اکبری  
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

زیست

زیست سال دوم ترکیبی تفهیمی ربیعی 150
زیست دوم خصوصی دادگستری 150
زیست فوق حرفه ای (ترکیبی تفهیمی) دادگستری 90
زیست سال سوم آموزشی دادگستری 50
زیست سال سوم فوق حرفه ای دادگستری 150
تدریس کامل  فصول 1،2،3،4 سوم دادگستری 70
زیست سال دوم vvip شیخی 150
زیست سوم آموزشی شیخی 50
زیست سوم vvip شیخی 150
زیست پیش دانشگاهی دادگستری 200
روش تست زنی زیست پیش 1 دادگستری 120
روش تست زنی زیست پیش 2 دادگستری 90
گیاهی دادگستری 50
گیاهی جامع دادگستری از پایه تا کنکور 105
ژنتیک دادگستری 30
ژنتیک فوق حرفه ای (میوزومیتوز) دادگستری 30
ژنتیک فوق حرفه ای (مندلی-گیاهی) دادگستری 50
ژنتیک فوق حرفه ای (پروتئین و…) دادگستری 30
ژنتیک بخش 4 (تئوری ژنتیک) دادگستری 105
200 تست زیست دادگستری 100
جمع بندی vvip دادگستری با حل کنکور93 45
زیست دوم vvip اکبری 150
زیست سال سوم اکبری 150
زیست پیش دانشگاهی vvip اکبری 300
ژنتیک اکبری vvip 100
زیست گیاهی vvip اکبری 150
جزوه زیست سوم جنانی 125
جزوه زیست پیش جنانی 125
جزوه شبنم کوشک رایگان
زمین سوم  چلاجور رایگان
زمین چهارم چلاجور رایگان
   
   
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

ادبیات

قرابت منفی استاد احمدی 20
قرابت منفی استاد احمدی و آبان 30
قرابت مثبت دوم استاد احمدی 30
قرابت مثبت سوم استاد احمدی 30
قرابت مثبت پیش استاد احمدی 30
تاریخ ادبیات استاد احمدی 20
آرایه ادبی جامع دکتر آبان و محبوبی 60
آرایه ادبی استاد احمدی 30
املا دکترآبان 30
زبان فارسی آبان 90
زبان فارسی پیشرفته استاد احمدی و آبان 50
ادبیات  دوم استاد احمدی و آبان 90
ادبیات سوم دکتر تجبر 105
ادبیات پیش دانشگاهی آبان 150
جزوه ادبیات استاد احمدی 75
جزوه زبان فارسی استاد احمدی 50
سبقت آزاد آبان 100
روشهای تست زنی واژگان استاداحمدی 30
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

عربی

عربی 1 داوطلب 60
عربی 2 ساداتی 40
عربی سوم کامل ساداتی 120
روش های تست زنی عربی استاد احمدی 40
متمم عربی برتر استاد احمدی 135
عربی برتر استاد احمدی 30
عربی صد در صد استاد احمدی 30
   
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

زبان

زبان اول محجوبی 30
زبان دوم محجوبی 30
لغات سوم محجوبی 30
لغات چهارم محجوبی 40
گرامر محجوبی 30
کلوز تست محجوبی 60
ریدینگ محجوبی 90
واژگان سوم vvip محجوبی 60
جمع بندی محجوبی 100
جمع بندی تکمیلی ویژه محجوبی 140
آموزش خط به خط زبان پیش محجوبی 40
120 تکنیک زبان از پایه تا کنکور محجوبی 90
لغات دانش زاده 80
گرامرجامع vip دانش زاده 50
گرامر دانش زاده 30
کلوز تست دانش زاده 60
ریدینگ دانش زاده 90
جمع بندی دانش زاده 200
روش تست زنی زبان پیروزان 40
روش های تست زنی گرامر پیروزان 50
کلینیک زبان (واژگان) پیروزان 150
   
   
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

دین و زندگی

دین و زندگی دوم استاد احمدی 14 درس 140
دین و زندگی سوم استاد احمدی 6 درس 60
دین و زندگی پیش استاد احمدی 10 درس 100
   

شماره تماس سفارش 09121985702

دروس رشته انسانی

جامعه شناسی دوم محبوبی 80
جامعه شناسی سوم محبوبی 50
فلسفه سوم محبوبی 50
فلسفه پیش محبوبی 90
منطق سوم محبوبی 50
عروض و قافیه آبان 40
تاریخ ادبیات ایران و جهان آبان 80
قرابت معنایی انسانی آبان 30
عربی 2 انسانی آموزش کامل ساداتی 140
عربی 3 انسانی آموزش کامل ساداتی 150
عربی 3 انسانی جوکار 30
عربی 4 انسانی جوکار 30
عروض و قافیه چهارم امین 30
اقتصاد سفید سال دوم داورانی 30
اقتصاد آبی سال دوم داورانی 20
تاریخ شناسی چهارم صفری 100
تاریخ ایران و جهان (1) دوم صفری 100
تاریخ ایران و جهان (2) سوم صفری 150
ریاضیات انسانی پایه کامران 40
ریاضیات پایه عبدوس 70
روانشناسی سوم داوطلب 50
علوم اجتماعی پیش داوطلب 60
سبک شناسی (متون) ادبیات انسانی آبان 50
روش تست زنی 7 کتاب انسانی داوطلب 120
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

آلفا

صوتی 1 و 2 استاد احمدی 10
تصویری 1 و 2 استاد احمدی 10
تجسم خلاق 5
راز 2 بهمراه مهارت کاربردی 30
جزوه روش مطالعه 10
جزوه تمرینات تندخوانی 10
جزوه برنامه ریزی 10
برنامه ریزی زارعیان 30
موفقیت در برنامه ریزی سه cd  استاد احمدی 20
کتاب برنامه ریزی آقاجانی 50
درس خواندن آسان است 10
   
   
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

پیشنهاد کنکور برتر