تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

فیزیک

فیزیک اول vvip مسعودی ۱۰۰
فیزیک سال دوم آموزشی  مسعودی ۶۰
گرما و قانون گازها vvip دوم مسعودی ۶۰
فشار و چگالی vvip سال دوم مسعودی ۶۰
الکتریسیته ساکن  مسعودی ۵۰
القا و الکترومغناطیس  مسعودی ۱۵۰
خازن و مدارهای الکتریکی  مسعودی ۵۰
روش تست زنی خازن مسعودی ۳۰
روش تست زنی مدار مسعودی ۴۵
جمع بندی فیزیک سوم  مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی فیزیک پیش مکانیک ۲۰۰
حرکت شناسی  مسعودی ۱۰۰
دینامیک و حرکت دایره ای  مسعودی ۱۰۰
حرکت نوسانی  مسعودی ۹۰
امواج مکانیکی  مسعودی ۶۰
صوت و امواج الکترومفناطیس مسعودی ۶۰
دایره المعارف فیزیک مسعودی ۹۰
فیزیک اتمی و ساختار هسته مسعودی ۵۰
فیزیک نور ۳۰
جمع بندی کامل فیزیک آسان است ۲۰۰
فیزیک سال سوم کازرانیان ۱۲۰
بردار و اندازه گیری مسعودی ۴۵
روش تست زنی کار و انرژی مسعودی ۳۰
روش تست زنی القا و الکترو مغناطیس ۶۰
روش تست زنی ساکن مسعودی ۴۵
روش تست زنی حرکت شناسی ۴۵
دایره المعارف فیزیک کنکور ۹۴ مسعودی ۱۰۰

شماره تماس سفارش 09121985702

ریاضی

دنباله و استلزام مسعودی ۵۰
حد آموزشی مسعودی ۳۰
حد جدید مسعودی ۹۰
مجانب ونگاهی به رسم نمودارمسعودی ۳۰
آنالیز ترکیبی مسعودی ۲۰
احتمال مسعودی ۳۰
روش تست زنی پیوستگی مسعودی ۲۰
نظریه معادلات و سهمی مسعودی ۶۰
نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی) ۲۰
مشتق۱ vvip مسعودی ۱۲۰
مشتق۲ vvip مسعودی ۵۰
انتگرال،سری،نمودار و روابط مثلثاتی مسعودی ۱۲۰
صاعد حسابی مسعودی ۳۰
تصاعد هندسی مسعودی ۳۰
ریاضی در یک روز مسعودی ۱۰۰
تکنیکهای توابع نمائی و لگاریتم مسعودی ۳۰
مثلثات مسعودی ۸۰
تابع جامع مسعودی ۱۰۰
قدرمطلق و جزء صحیح ۳۰
روش تست زنی ریاضی مسعودی ۲۰
آمار و مدل سازی بشیرزاده ۳۰
نظریه اعداد اکبری ۵۰
گراف اکبری ۴۰
حسابان اکبری ۸۰
ترکیبیات اکبری ۴۰
مثلثات اکبری ۳۰
مثلثات ویژه ریاضی اکبری ۱۰۰
تابع جامع اکبری ۶۰
احتمال  اکبری ۳۰
لگاریتم اکبری ۳۰
ماتریس اکبری ۳۰
جبر و احتمال کامران ۳۰
ریاضیات سوم علوم تجربی کامران ۱۴۰
انتگرال کامران ۵۰
خط و صفحه کامران ۳۰
گسسته رابطه های خزایی ۲۰
 گسسته گراف خزایی ۳۰
هندسه تحلیلی مقاطع خزایی ۲۰
مشتق و کاربرد مشتق عبدوس ۸۰
ریاضی پیش ۱ عبدوس ۴۰
ریاضی پیش ۲ عبدوس ۵۰
حسابان عبدوس ۱۰۰
ریاضات سوم تجربی عبدوس ۷۰
ریاضی سال اول گرشاسبی ۶۰
هندسه ۱ گرشاسبی ۷۵
هندسه ۱ ایزدی ۳۰
هندسه۲ ایزدی ۴۰
هندسه ۱ فوق حرفه ای حبیبی ۴۰
هندسه ۲ فوق حرفه ای حبیبی ۶۰
روش تست زنی هندسه ۱حبیبی ۳۰
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

شیمی

شیمی دوم vvip مهرپور ۹۰
شیمی سال دوم یزدانی ۲۰
جزوه شیمی سال دوم یزدانی ۷۵
شیمی سال سوم یزدانی ۳۰
جزوه شیمی سال سوم یزدانی ۷۵
شیمی سوم فصل ۱ استوکیومتری مهرپور ۶۰
شیمی فوق ترکیبی سال سوم مهرپور ۶۰
روش تست زنی استوکیومتری مهرپور ۳۰
روش تست زنی محلول ها مهرپور ۳۰
روش تست  زنی ترمودینامیک مهرپور ۳۰
جمع بندی کامل شیمی آسان مهرپور ۵۰
سنتیک vvip مهرپور ۷۵
جزوه شیمی پیش ۱ یزدانی ۵۰
جزوه شیمی پیش ۲ یزدانی ۵۰
سنتیک حسینی ۳۰
تعادل شیمیایی حسینی ۵۰
اسید و باز حسینی ۵۰
الکتروشیمی حسینی بهمراه کتاب ۴۰
شیمی آلی اکبری  
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

زیست

زیست سال دوم ترکیبی تفهیمی ربیعی ۱۵۰
زیست دوم خصوصی دادگستری ۱۵۰
زیست فوق حرفه ای (ترکیبی تفهیمی) دادگستری ۹۰
زیست سال سوم آموزشی دادگستری ۵۰
زیست سال سوم فوق حرفه ای دادگستری ۱۵۰
تدریس کامل  فصول ۱،۲،۳،۴ سوم دادگستری ۷۰
زیست سال دوم vvip شیخی ۱۵۰
زیست سوم آموزشی شیخی ۵۰
زیست سوم vvip شیخی ۱۵۰
زیست پیش دانشگاهی دادگستری ۲۰۰
روش تست زنی زیست پیش ۱ دادگستری ۱۲۰
روش تست زنی زیست پیش ۲ دادگستری ۹۰
گیاهی دادگستری ۵۰
گیاهی جامع دادگستری از پایه تا کنکور ۱۰۵
ژنتیک دادگستری ۳۰
ژنتیک فوق حرفه ای (میوزومیتوز) دادگستری ۳۰
ژنتیک فوق حرفه ای (مندلی-گیاهی) دادگستری ۵۰
ژنتیک فوق حرفه ای (پروتئین و…) دادگستری ۳۰
ژنتیک بخش ۴ (تئوری ژنتیک) دادگستری ۱۰۵
۲۰۰ تست زیست دادگستری ۱۰۰
جمع بندی vvip دادگستری با حل کنکور۹۳ ۴۵
زیست دوم vvip اکبری ۱۵۰
زیست سال سوم اکبری ۱۵۰
زیست پیش دانشگاهی vvip اکبری ۳۰۰
ژنتیک اکبری vvip ۱۰۰
زیست گیاهی vvip اکبری ۱۵۰
جزوه زیست سوم جنانی ۱۲۵
جزوه زیست پیش جنانی ۱۲۵
جزوه شبنم کوشک رایگان
زمین سوم  چلاجور رایگان
زمین چهارم چلاجور رایگان
   
   
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش 09121985702

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)