تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

فیزیک

فیزیک اول vvip مسعودی ۱۰۰
فیزیک سال دوم آموزشی  مسعودی ۶۰
گرما و قانون گازها vvip دوم مسعودی ۶۰
فشار و چگالی vvip سال دوم مسعودی ۶۰
الکتریسیته ساکن  مسعودی ۵۰
القا و الکترومغناطیس  مسعودی ۱۵۰
خازن و مدارهای الکتریکی  مسعودی ۵۰
روش تست زنی خازن مسعودی ۳۰
روش تست زنی مدار مسعودی ۴۵
جمع بندی فیزیک سوم  مسعودی ۱۰۰
روش تست زنی فیزیک پیش مکانیک ۲۰۰
حرکت شناسی  مسعودی ۱۰۰
دینامیک و حرکت دایره ای  مسعودی ۱۰۰
حرکت نوسانی  مسعودی ۹۰
امواج مکانیکی  مسعودی ۶۰
صوت و امواج الکترومفناطیس مسعودی ۶۰
دایره المعارف فیزیک مسعودی ۹۰
فیزیک اتمی و ساختار هسته مسعودی ۵۰
فیزیک نور ۳۰
جمع بندی کامل فیزیک آسان است ۲۰۰
فیزیک سال سوم کازرانیان ۱۲۰
   
   
   
   

شماره تماس سفارش ۰۹۱۲۱۹۶۵۸۰۲

ریاضی

دنباله و استلزام مسعودی ۵۰
حد آموزشی مسعودی ۳۰
حد جدید مسعودی ۹۰
مجانب ونگاهی به رسم نمودارمسعودی ۳۰
آنالیز ترکیبی مسعودی ۲۰
احتمال مسعودی ۳۰
روش تست زنی پیوستگی مسعودی ۲۰
نظریه معادلات و سهمی مسعودی ۶۰
نامعادلات (جبری,قدرمطلق,ترکیبی) ۲۰
مشتق۱ vvip مسعودی ۱۲۰
مشتق۲ vvip مسعودی ۵۰
انتگرال،سری،نمودار و روابط مثلثاتی مسعودی ۱۲۰
صاعد حسابی مسعودی ۳۰
تصاعد هندسی مسعودی ۳۰
ریاضی در یک روز مسعودی ۱۰۰
تکنیکهای توابع نمائی و لگاریتم مسعودی ۳۰
مثلثات مسعودی ۸۰
تابع جامع مسعودی ۱۰۰
قدرمطلق و جزء صحیح ۳۰
روش تست زنی ریاضی مسعودی ۲۰
آمار و مدل سازی بشیرزاده ۳۰
نظریه اعداد اکبری ۵۰
گراف اکبری ۴۰
حسابان اکبری ۸۰
ترکیبیات اکبری ۴۰
مثلثات اکبری ۳۰
مثلثات ویژه ریاضی اکبری ۱۰۰
تابع جامع اکبری ۶۰
احتمال  اکبری ۳۰
لگاریتم اکبری ۳۰
ماتریس اکبری ۳۰
جبر و احتمال کامران ۳۰
ریاضیات سوم علوم تجربی کامران ۱۴۰
انتگرال کامران ۵۰
خط و صفحه کامران ۳۰
گسسته رابطه های خزایی ۲۰
 گسسته گراف خزایی ۳۰
هندسه تحلیلی مقاطع خزایی ۲۰
مشتق و کاربرد مشتق عبدوس ۸۰
ریاضی پیش ۱ عبدوس ۴۰
ریاضی پیش ۲ عبدوس ۵۰
حسابان عبدوس ۱۰۰
ریاضات سوم تجربی عبدوس ۷۰
ریاضی سال اول گرشاسبی ۶۰
هندسه ۱ گرشاسبی ۷۵
هندسه ۱ ایزدی ۳۰
هندسه۲ ایزدی ۴۰
هندسه ۱ فوق حرفه ای حبیبی ۴۰
هندسه ۲ فوق حرفه ای حبیبی ۶۰
روش تست زنی هندسه ۱حبیبی ۳۰
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش ۰۹۱۲۱۹۶۵۸۰۲

شیمی

شیمی دوم vvip مهرپور ۹۰
شیمی سال دوم یزدانی ۲۰
جزوه شیمی سال دوم یزدانی ۷۵
شیمی سال سوم یزدانی ۳۰
جزوه شیمی سال سوم یزدانی ۷۵
شیمی سوم فصل ۱ استوکیومتری مهرپور ۶۰
شیمی فوق ترکیبی سال سوم مهرپور ۶۰
روش تست زنی استوکیومتری مهرپور ۳۰
روش تست زنی محلول ها مهرپور ۳۰
روش تست  زنی ترمودینامیک مهرپور ۳۰
جمع بندی کامل شیمی آسان مهرپور ۵۰
سنتیک vvip مهرپور ۷۵
جزوه شیمی پیش ۱ یزدانی ۵۰
جزوه شیمی پیش ۲ یزدانی ۵۰
سنتیک حسینی ۳۰
تعادل شیمیایی حسینی ۵۰
اسید و باز حسینی ۵۰
الکتروشیمی حسینی بهمراه کتاب ۴۰
شیمی آلی اکبری  
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش ۰۹۱۲۱۹۶۵۸۰۲

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)