تاریخ انتشار: ۱۲ خرداد ۱۳۹۴

ادبیات

قرابت منفی استاد احمدی ۲۰
قرابت منفی استاد احمدی و آبان ۳۰
قرابت مثبت دوم استاد احمدی ۳۰
قرابت مثبت سوم استاد احمدی ۳۰
قرابت مثبت پیش استاد احمدی ۳۰
تاریخ ادبیات استاد احمدی ۲۰
آرایه ادبی جامع دکتر آبان و محبوبی ۶۰
آرایه ادبی استاد احمدی ۳۰
املا دکترآبان ۳۰
زبان فارسی آبان ۹۰
زبان فارسی پیشرفته استاد احمدی و آبان ۵۰
ادبیات  دوم استاد احمدی و آبان ۹۰
ادبیات سوم دکتر تجبر ۱۰۵
ادبیات پیش دانشگاهی آبان ۱۵۰
جزوه ادبیات استاد احمدی ۷۵
جزوه زبان فارسی استاد احمدی ۵۰
سبقت آزاد آبان ۱۰۰
روشهای تست زنی واژگان استاداحمدی ۳۰
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش ۰۹۱۲۱۹۸۵۷۰۲

عربی

عربی ۱ داوطلب ۶۰
عربی ۲ ساداتی ۴۰
عربی سوم کامل ساداتی ۱۲۰
روش های تست زنی عربی استاد احمدی ۴۰
متمم عربی برتر استاد احمدی ۱۳۵
عربی برتر استاد احمدی ۳۰
عربی صد در صد استاد احمدی ۳۰
   
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش ۰۹۱۲۱۹۸۵۷۰۲

زبان

زبان اول محجوبی ۳۰
زبان دوم محجوبی ۳۰
لغات سوم محجوبی ۳۰
لغات چهارم محجوبی ۴۰
گرامر محجوبی ۳۰
کلوز تست محجوبی ۶۰
ریدینگ محجوبی ۹۰
واژگان سوم vvip محجوبی ۶۰
جمع بندی محجوبی ۱۰۰
جمع بندی تکمیلی ویژه محجوبی ۱۴۰
آموزش خط به خط زبان پیش محجوبی ۴۰
۱۲۰ تکنیک زبان از پایه تا کنکور محجوبی ۹۰
لغات دانش زاده ۸۰
گرامرجامع vip دانش زاده ۵۰
گرامر دانش زاده ۳۰
کلوز تست دانش زاده ۶۰
ریدینگ دانش زاده ۹۰
جمع بندی دانش زاده ۲۰۰
روش تست زنی زبان پیروزان ۴۰
روش های تست زنی گرامر پیروزان ۵۰
کلینیک زبان (واژگان) پیروزان ۱۵۰
   
   
   
   
   
   
   
   
   

شماره تماس سفارش ۰۹۱۲۱۹۸۵۷۰۲

دین و زندگی

دین و زندگی دوم استاد احمدی ۱۴ درس ۱۴۰
دین و زندگی سوم استاد احمدی ۶ درس ۶۰
دین و زندگی پیش استاد احمدی ۱۰ درس ۱۰۰
   

شماره تماس سفارش ۰۹۱۲۱۹۸۵۷۰۲

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)

پیشنهاد کنکور برتر