تاریخ انتشار: ۱۹ دی ۱۳۹۷

یک جدول ۳×۳ داریم. در هر حرکت می‌توانیم جای دو سطر یا جای دو ستون از این جدول را با هم عوض کنیم.

binary-table-1856

به جدول ۳×۳ روبرو توجه کنید. در هر حرکت می‌توانیم جای دو سطر یا جای دو ستون از این جدول را با هم عوض کنیم. با این حرکات به چند جدول مختلف می‌توان رسید؟binary-table-1856

الف) ۶
ب) ۱۲
ج) ۳۶
د) ۴۲
هـ) ۸۴

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.

منبع: ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)