تاریخ انتشار: ۰۶ مهر ۱۳۹۵

عددی دو رقمی داریم. حاصلضرب ارقامش را محاسبه می کنیم و باز هم ادامه می دهیم…

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b5%d9%84-%d8%b6%d8%b1%d8%a8-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%86%d8%aa%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-2-3839
عددی دو رقمی در نظر بگیرید. حاصلضرب ارقامش را محاسبه کنید. برای عدد به دست آمده همین کار را انجام دهید و این کار را آنقدر تکرار کنید تا به عددی یک رقمی برسید. با شروع از چند عدد دو رقمی به عدد ٢ می رسید؟
١) ٢      ٢) ۴      ٣)  ۶      ۴) ٨      ۵) ١٠

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)