تاریخ انتشار: ۰۶ شهریور ۱۳۹۵

مجموع مساحت و محیط مستطیلی ۱۴۰ شده است. مساحت آن حداکثر چقدر است؟

bigRectangle

bigRectangle

مجموع مساحت و محیط مستطیلی ۱۴۰ شده است. مساحت آن حداکثر چقدر است؟

الف) ۱۰۰     ب) ۷۰     ج) ۸۰      د) ۶۰     هـ) هیچ کدام

 

برچسب ها:
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)