تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۳۹۵

میدانیم بین اعداد ۱۰۰ و ۱۰۰۰، چهار عدد طبیعی موجودند به طوری که هریک با مجموع مکعبات رقم هایشان برابرند و سه تا از آنها عبارت اند از ۴۰۷ ،۳۷۱ و ۱۵۳ آیا می توانید عدد چهارم را دقیقاً به دست آورید و بگویید در کدامیک از فاصله های زیر قرار دارد؟ ۱) [۳۰۰-۴۰۰] ۲) [۴۰۰-۵۰۰] ۳) […]

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9-%d9%85%da%a9%d8%b9%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-4840

میدانیم بین اعداد ۱۰۰ و ۱۰۰۰، چهار عدد طبیعی موجودند به طوری که هریک با مجموع مکعبات رقم هایشان برابرند و سه تا از آنها عبارت اند از ۴۰۷ ،۳۷۱ و ۱۵۳

آیا می توانید عدد چهارم را دقیقاً به دست آورید و بگویید در کدامیک از فاصله های زیر قرار دارد؟

۱) [۳۰۰-۴۰۰]

۲) [۴۰۰-۵۰۰]

۳) [۵۰۰-۶۰۰]

۴) [۶۰۰-۷۰۰]

۵) [۷۰۰-۸۰۰]

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)