تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۵

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، از نقطه A به نقطه B، تعدادی مسیر وجود دارد. مسیرها در جهت فلش، یک طرفه هستند. به چند طریق می توانیم این کار را انجام دهیم؟

معمای مسیرهای یکطرفه-۴۹۲۳

معمای مسیرهای یکطرفه-۴۹۲۳

همانطور که در شکل بالا مشاهده می کنید، از نقطه A به نقطه B، تعدادی مسیر وجود دارد. مسیرها در جهت فلش، یک طرفه هستند. به چند طریق می توانیم این کار را انجام دهیم؟

الف) ٣٧

ب) ۵٨

ج) ١٢

د) ۶٣

هـ) ۶۴

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)