تاریخ انتشار: ۲۲ شهریور ۱۳۹۵

x و y دو عدد حقیقی هستند و دو رابطه زیر نیز برقرار است

iq-puzzle-exponen-5849

x و y دو عدد حقیقی هستند و دو رابطه زیر نیز برقرار است:

۲x+1=18   ,   ۳-y=2

حاصلضرب این دو عدد حقیقی، چند است؟

 

الف) ۲-

  ب) ۱-

  ج) ۲

  د) ۱/۲-

هـ) ۱/۲

برچسب ها: برچسب‌ها
نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)