تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۳۹۷

تعدادی وزنه داریم که حداکثر وزن هریک مشخص است.

ihoosh-weight-puzzle-32451

تعدادی متناهی وزنه داریم که وزن هر یک حداکثر ۱۰ کیلوگرم است. می دانیم که اگر این وزنه ها را به دلخواه به دو دسته تقسیم کنیم، مجموع وزن های یکی از دسته ها حداکثر ۱۰ کیلوگرم می شود. بیشترین وزن مجموع وزنه ها چند کیلوگرم است؟

 

الف) ۲۰

ب) ۲۵

ج) ۳۰

د) ۳۵

هـ) ۴۰

 

 

 
پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است

 

 

 

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)