تاریخ انتشار: ۰۵ مهر ۱۳۹۵

پنج‎ عدد چهار رقمی دودویی ۱۰۰۰٬۰۰۱۱٬۰۰۰۱٬۱۰۱۰ و ۰۱۱۰ داده شده است. می‌توان یک عدد ‎k‎ رقمی ‎A‎ پیدا کرد که شامل همه‌ی‌این ‎۵‎ عدد باشد (مثلاً عدد ‎۱۰۱۰۱۱۰۰۱۱‎ فقط شامل ۰۱۱۰٬۰۰۱۱ و ‎۱۰۱۰‎ است). کمینه‌ی تعداد ارقام ‎A (یعنی ‎k‎) چند است؟ الف) ۸   ب) ۹ ج) ۱۰ د) ۱۱ هـ)۱۲

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%b9%d8%af%d8%af-4028
پنج‎ عدد چهار رقمی دودویی ۱۰۰۰٬۰۰۱۱٬۰۰۰۱٬۱۰۱۰ و ۰۱۱۰ داده شده است.
می‌توان یک عدد ‎k‎ رقمی ‎A‎ پیدا کرد که شامل همه‌ی‌این ‎۵‎ عدد باشد (مثلاً عدد ‎۱۰۱۰۱۱۰۰۱۱‎ فقط شامل ۰۱۱۰٬۰۰۱۱ و ‎۱۰۱۰‎ است). کمینه‌ی تعداد ارقام ‎A (یعنی ‎k‎) چند است؟
الف) ۸
  ب) ۹
ج) ۱۰
د) ۱۱
هـ)۱۲
%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%be%db%8c%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac-%d8%b9%d8%af%d8%af-%d8%af%d8%b1-%db%8c%da%a9-%d8%b9%d8%af%d8%af-4028

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)