تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷

دو معادله داریم، یک طرف تساوی در معادله دوم مجهول است…

hoosh9

دو معادله داریم که طرف دوم تساوی در معادله دوم، مجهول است. آیا می توانید آن را بیابید؟

hoosh9

 

 

 

 

پاسخ:

مشاهده پاسخ

یک ساعت پس از انتشار این مطلب قابل مشاهده است.
منبع: ihoosh.ir

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)