تاریخ انتشار: ۰۱ مهر ۱۳۹۵

عددی داریم که نُه برابر آن، فقط از رقم ۱ تشکیل شده است.

%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%b6%db%8c-%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a7%d9%85-%db%8c%da%a9-49411

برابر عددی فقط از ارقام ۱ تشکیل می شود. مجموع ارقام متمایز این عدد کدام است؟

۳۷ (۴        ۳۵ (  ۳       ۳۳ (۲      ۳۱ (۱

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)