تاریخ انتشار: ۰۱ شهریور ۱۳۹۴

  به بردن و پيروزی فكر كن.   شما براي انجام كارهای كوچك بسيار باهوش هستيد. هميشه راه بهتری هست. مردي كه هيچ اشتباهی نكرده است عملاً هيچ كاری نكرده است. به خود اجازه اشتباه كردن بدهيد. بهترين افراد، افراد مثبت نگر هستند. بدون رنج و زحمت سودي حاصل نمي شود. هيچگاه بيش از آنچه […]

better-way

 

 • به بردن و پيروزی فكر كن.  
 • شما براي انجام كارهای كوچك بسيار باهوش هستيد.
 • هميشه راه بهتری هست.
 • مردي كه هيچ اشتباهی نكرده است عملاً هيچ كاری نكرده است.
 • به خود اجازه اشتباه كردن بدهيد.
 • بهترين افراد، افراد مثبت نگر هستند.
 • بدون رنج و زحمت سودي حاصل نمي شود.
 • هيچگاه بيش از آنچه در توان شماست قول ندهيد.
 • سازماندهی كنيد.
 • در عمل مانند انسان های نخستين باشيد و در پيش بينی مانند يك استراتژيست.
 • تمام مشكلات كوچك تاكنون حل شده اند.
 • براي اينكه يك برنده باشيد تمام چيزی كه لازم داريد همه آن چيزی است كه داريد.
 • موفقيت به معنای بردن جنگ است و نه بردن هر ستيز و نزاعی.
 • نقشه های تهور آميز مانند مهره های شطرنج هستند. آنها حركت مي كنند ممكن است از دست بروند و ممكن است آغازگر يك بازی برده باشند.
 • يك مرد بخاطر مغز و دستانش حقوق نمی گيرد، بلكه بخاطر استفاده ای كه از آنها مي كند حقوق مي گيرد.
 • 12 ساعت كار كنيد ولی اهميت ندهيد كه اين نيمه اول شبانه روز است يا نيمه دوم آن.

در در در در در در در در در ردر در ردر رد ردر در د رد رد ردر  ردد ر در رد د رد رد رد رد رد رد رد رد رد ر درد رد ر در در ر رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد ردرد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد رد 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)