تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷

اولین جمله این عددها را ۲k+1 و آخرین آنها را (۲K+ (2n-1 در نظر می گیریم. بنابراین داریم:….

مسئله-ریاضی-اعداد-فرد-متوالی-و-عدد-۳۴۳-۴۴۳۹

پاسخ:

اولین جمله این عددها را ۲k+1 و آخرین آنها را  (۲K+ (2n-1 در نظر می گیریم. بنابراین داریم:
(۲k+1) + (2k+3) + … + [2k + (2n-1)] = 343 = 73
=> n(2k+n) = 73 = ۷×۴۹
=> n=7   &   ۲k+n = 49
=> n=7   &    k=21
و در نتیجه رشته مورد نظر ما بصورت زیر خواهد بود:
۴۳ ، ۴۵ ، ۴۷ ، ۴۹ ، ۵۱ ، ۵۳ ، ۵۵

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)