تاریخ انتشار: ۰۲ تیر ۱۳۹۷

با توجه به تصویر اشتباهات زیر وجود دارد…

intelligence-test2-1

پاسخ تست هوش:

با توجه به تصویر اشتباهات زیر وجود دارد:

۱-  پایه عقبی صندلی ایراد دارد

۲- صندلی سایه ندارد

۳- سطل پشت و رو است و دسته آن در زیرش قرار دارد

۴- صندلی برعکس است

۵- دسته بیلچه بزرگ است

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)