تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸

پاسخ معمای تصویری امروز را در این پست ببینید

۰۶۵۲۲۸۵۲۹۴۹۱۷۳۵۱۰۲a

پاسخ:
گزینه ی سوم :

 

۱۰۲۲۲۸۵۲۹۴۹۱۷۳۵۱۰۲a

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)