تاریخ انتشار: ۱۵ آذر ۱۳۹۷

پاسخ را حدس زدید؟ جواب را ببینید

red, yellow, green & blue cut out figures forming

پاسخ

۲۴

بچه شماره ۵ روبروی بچه شماره ۱۷ است، پس ۵-۱۷ یا ۱۲ بچه در یک نیمدایره هستند و در مجموع ۲۴ بچه روی حلقه ایستاده اند.

(خود شماره ۵ در یک نیمدایره و شماره ۱۷ هم در نیمدایره دیگر لحاظ می شوند)

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)