تاریخ انتشار: ۱۸ مهر ۱۳۹۷

یک ربع ساعت، یعنی ۱۵ دقیقه را در ۶۰ ضرب می کنیم،…

۴۷۳۴۵_۱۱۸

جواب
جواب ۶۰۰ متر در دقیقه صحیح است. زیرا یک ربع ساعت، یعنی ۱۵ دقیقه را در ۶۰ ضرب می کنیم، طول مسیر ۰ متر حاصل می گردد. چون این فاصله را در ۵/۱ تقسیم می کنیم، پاسخ ۶۰۰ متر در دقیقه به دست می آید.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)