تاریخ انتشار: ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷

جواب معما : کبریت، زیرا با روشن کردن آن تمام فضای اتاق پدر پر از نور می شد و در حالت خاموش به راحتی در جیب جا می شد.

fun2192

جواب معما :
کبریت، زیرا با روشن کردن آن تمام فضای اتاق پدر پر از نور می شد

و در حالت خاموش به راحتی در جیب جا می شد.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)