تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۳۹۷

در اینجا یکی از راه حل های موجود ارائه می گردد. ممکن است روش های دیگری هم برای حل این مسئله بیابید.

ihoosh-colored-area-0949

در اینجا یکی از راه حل های موجود ارائه می گردد. ممکن است روش های دیگری هم برای حل این مسئله بیابید.

به شکل زیر نگاه کنید. بر طبق شکل خواهیم داشت:

math-colored-area-answer-0949

مساحت قسمت X را حساب می کنیم:

X = 1/4 (π)(۱۲)= π/۴

مساحت قسمت Z را هم محاسبه می کنیم:

Z=1/2(1)(1)=1/2

با محاسبه تفاضل این دو بخش، به نصف قسمت مورد نظر دست می یابیم:

A/2=X-Z

A/2=π/۴ – ۱/۲

و در نهایت

A=2(A/2)=2(π/۴-۱/۲)=π/۲ -۱

 

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)