تاریخ انتشار: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

پاسخ:

یک بازی هوشمندانه از طرف سفید، مهره سیاه را در تنگنا قرار می دهد. و با هر حرکتی از جانب سیاه، در دو حرکت بازی را به سفید واگذار می کند.
۱. Ra6 (bxa6 2. b7#)   فیل سیاه مجبور به حرکت می شود
۲. Rxa7#.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)