تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۸

پاسخ:

۱. Bg7+ Nxg7
۲. Qf8+ Rxf8
۳. Rxf8#

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)