تاریخ انتشار: ۲۳ تیر ۱۳۹۸

پاسخ معمای امروز را ببینید

پاسخ:

۱. Qh8+ Kxh8
۲. Bxf6+ Kg8
۳. Rh8#

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)