تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

جواب معمای امروز ۲۵ بهمن. درستی پاسخ خود را نگاه کنید.

fu8377

پاسخ معمای کاکتوس ها:
با توجه به تصویر و توضیحات بیان شده، پاسخ معما برابر با گزینه ۴ است.

نظرات شما

دیدگاه شما

( الزامي )

(الزامي)