برنامه ریزی در خرداد (۱) در فرآیند یک ساله ی آماده سازی داوطلبان برای آزمون سراسری، خرداد، فرصت تثبیت مطالب و مرور کلی مطالب است. برخی از داوطلبان ممکن است در دوره های جمع بندی و یا در طول سال نتوانسته باشند تمام تست های کتاب های کمک آموزشی خود را بزنند و یا برخی […]

آخرین اخبار کنکور