ادبیات (۱)

نمونه تستهای ادبیات عمومی با پاسخ تشریحی

زیست شناسی (۵)

نمونه تست زیست شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

۰۱

نمونه تستهای جغرافیای رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۷علوم_اجتماعی

نمونه تستهای علوم اجتماعی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

نمونه تستهای شیمی رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی

ir.delfardclub.ensanifalsafe_512x512

نمونه تستهای فلسفه و منطق علوم انسانی با پاسخ تشریحی

۱۰۹۸۵

۱- ارتباطات فرهنگی در چه سطوحی محقق می شوند؟ ۱) تحقق ارتباطات فرهنگی، فقط در رابطه با عقاید، ارزش ها و آرمان های اجتماعی، امکان پذیر است. ۲) تعاملات و ارتباطات فرهنگی صرفاً در محدوده ی هنجارها و شیوه های زندگی یک فرهنگ صورت می گیرد. ۳) گاهی در محدوده ه ینجارها و شیوه های […]

نکات-مهم-پایان-نامه-جغرافیا

نمونه تست جغرافیای کنکور با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور