ادبیات (۴)

تست ادبیات تخصصی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

روانشناسی لوگو

نمونه تست روانشناسی با پاسخ تشریحی

دین و زندگی (۲)

نمونه تست دین و زندگی با پاسخ تشریحی

فلسفه و منطق

نمونه تست فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

نمونه تست زبان انگلیسی با پاسخ تشریحی

فیزیک (۱)

نمونه تست فیزیک رشته تجربی با پاسخ تشریحی

kopfschmerzen

نمونه تست روانشناسی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

ir.delfardclub.ensanifalsafe_512x512

نمونه تست فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور