فلسفه و منطق (۴)

نمونه تستهای فلسفه و منطق با پاسخ تشریحی

علوم اجتماعی (۴)

نمونه تستهای علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی

شیمی (۱۰)

نمونه تستهای شیمی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

زیست (۷)

نمونه تستهای زیست شناسی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

نمونه تستهای ریاضی رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی

فیزیک (۱۱)

نمونه تستهای فیزیک رشته ریاضی فیزیک با پاسخ تشریحی

تاریخ (۱)

نمونه تستهای تاریخ و جغرافیا با پاسخ تشریحی

اقتصاد (۴)

نمونه تستهای درس اقتصاد با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور