علوم اجتماعی

تست علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی

فیزیک (۶)

نمونه تست فیزیک رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی
برای رشته ریاضی فیزیک قابل استفاده است.

ir.delfardclub.ensanifalsafe_512x512

نمونه تست فلسفه و منطق رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

ریاضی (۹)

نمونه تست ریاضی رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

نمونه تست فیزیک رشته علوم تجربی با پاسخ تشریحی

۷۵۰۸۸۳۴۴۰۸۸۱۱۹۰۸۱۶۲۲

نمونه تست علوم اجتماعی با پاسخ تشریحی

falsafe

نمونه تست فلسفه و منطق با پاسخ تشریحی

ریاضی (۷)

تست ریاضی رشته علوم انسانی با پاسخ تشریحی

آخرین اخبار کنکور