با در نظر گرفتن اهداف بزرگ در دانشگاه و رشته خوب به خود فشار بیاورید تا بهترین نتیجه را بگیرید.

۱۴۸۴_۳۴۵-۵۱۶x294

باید با برنامه ورزشی و رعایت موارد بهداشتی برای امسال، تندرستی خود را تفویت کنید.

-کنکور-

یکی از چیزهایی که فشار زیادی بر روی دانش‌آموزان کنکوری ایجاد می‌کند، انتظارات و توقعات خانواده، آشنایان و … است.

آخرین اخبار کنکور