دیدگاههای خود در مورد رشته‌های دانشگاهی را به دانش‌آموزتان به صورت مشورت ارائه دهید اما خواست خود را به او تحمیل یا القا نکنید.

بعضی از دانش‌آموزان خواب خوبی ندارند. ممکن است یکی از دلایلی که در این مقاله گفته شده دلیل این امر باشد

نباید کاری کنید که دانش‌آموز حس کند شکست او باعث مشکل برای شماست.

تناوب یعنی در کار یا مطالعه ضعیف و قوی شدن.

با سوال پرسیدن از خود قبل از شروع مطالعه به ذهن و مطالعه جهت بدهید.

صبح‌ها کمی به خودتان انرژی بدهید و کارهایی بکنید که باعث بهتر شدن شروع روز می‌شود.

استرس فراموش کردن یک از معضلات دانش‌آموزان کنکوری است.

با توجه به توان مطالعه خود برنامه زمان مطالعه و استراحت خود را تنظیم کنید.

آخرین اخبار کنکور